Choroby a škůdci pšenice ozimé ve vegetačním roce 2018

29. 01. 2019 Ing. Milena Bernardová Informační rubrika 1441x

Choroby a škůdci pšenice ozimé ve vegetačním roce 2017/2018 v Čechách a výhled do jara 2019

 

Počasí ovlivnilo velkou měrou nejen vývoj porostů ale i napadení chorobami a škůdci. Ročník 2017/2018 byl v Čechách teplotně nadnormální (a to o cca + 0,87C°) a srážkově podnormální. Podzim 2017 byl převážně teplý až do poloviny října a výrazně teplejší byl proti dlouhodobému normálu i leden. V únoru došlo k propadu teplot, celý měsíc trvaly mrazové teploty nejen noční ale i denní. Studený průběh teplot přetrval ještě téměř celý březen. Naopak duben nastartoval s teplotami významně převyšujícími běžné normály pro tuto dobu a vysoké teplotní nadnormály jsme zaznamenávali celé jaro, léto i začátek podzimu. Prakticky se zdálo, že po zimě absentovalo jaro a přišlo rovnou léto.

  Pokud se týká srážek, podzim 2017 nebyl úplně skoupý a od konce října do ledna bylo období srážkově normální, místy i nadnormální. Bohužel předjaří, jaro i léto 2018 bylo poznamenáno srážkovým deficitem, který byl ještě prohlubován rychlým vysycháním v důsledku již zmíněných vysokých teplot, ale i větru a intenzivního slunečního svitu. Průměrný úhrn slunečního svitu, který je v celé republice cca  1500-1600 hodin, byl již ke konci září na 80 % měřících stanic překročen.

  Z důvodu sucha vzcházely ozimé pšenice na podzim 2017 velmi pomalu. Mezi dříve a později setými plodinami a odrůdami nebyl významný rozdíl ve vývojové fázi. Velká část pšenic nebyla začátkem října ještě zaseta. Od druhé dekády října až téměř do jeho konce nastoupilo „babí léto“ s nadprůměrnými teplotami. Tento vývoj počasí podpořil vyšší výskyt přenašečů viróz, zejména křísů. K jejich redukci došlo až v druhé dekádě listopadu s poklesem teplot. Zimní období přečkaly ozimé obilniny bez větších problémů.

  Choroby pšenice ozimé v roce 2018

V druhé polovině března ležela ještě na větší části území Čech sněhová pokrývka. Jarní inventarizace byla provedena na přelomu března a dubna. Ve velmi dobré kondici byla absolutní většina pšenic, byly odnožené, zapojené a převážně hustší až husté. V průběhu dubna byly prováděny rozbory vzorků odebraných na zjištění napadení chorobami pat stébel. Byly diagnostikovány všechny pšenice z pozorovací sítě monitoringu a další vzorky na diagnostických seminářích (celkem cca 200 vzorků ozimých pšenic). U pšenic převažovalo napadení fusarii (Fusarium spp.), v průměrné intenzitě napadení až 20 %, pravý stéblolam (Ocullimacula yaelundae) byl v porovnání s loňským jarem potvrzen ve výrazně nižší intenzitě, a to pouze 2 %. Potvrdila se tak prognóza negativního výskytu stéblolamu pro jaro 2018, která se odvíjela od suchého předjaří.

Pokud se týká napadení pšenic listovými chorobami, ve 2/3 ploch byla monitorována od otevření jara braničnatka pšeničná (nově tečkovitá listová skvrnitost pšenice Mycosphaerella graminicola). Další vývoj listových chorob v průběhu května a června byl lokálně velmi rozdílný a závisel na množství a rozložení srážek. Asi 20 % porostů pšenic abnormálně trpělo suchem – porosty byly nízké (do 30 cm), řídké a také téměř bez výskytu chorob.Tam, kde byly srážky pouze mírně podnormální až normální, docházelo k postupnému ale plynulému šíření listových skvrnitostí na horní listová patra. K dominující braničnatce pšeničné se přidala DTR (helmintosporiová skvrnitost Drechslera tritici repentis), a koncem května také hnědá rzivost pšenice-rez pšeničná (Puccinia tritici) a žlutá rzivost pšenice-rez plevová (Puccinia sttriformis). Četnost výskytu i intenzita napadením DTR a rzemi však byla až na malé výjimky v Čechách nižší. Napadení padlí travním (Blumeria graminis) postupovalo v porostech pšenic podobně jako braničnatka pšeničná, tj. od začátku dubna do konce května. V červnu došlo k zasychání nejen padlí travního, ale i ostatních listových chorob a klasové choroby se vyskytovaly z důvodu nízké vzdušné vlhkosti, vysokých teplot a intenzivnímu slunečnímu záření pouze sporadicky.

 Škůdci obilnin byli v roce 2018 na vyšší úrovni. Vyhovovalo jim suché a teplé počasí v průběhu května. Nejdůležitějšími škůdci byly larvy kohoutka modrého a černého (Oulema lichensis a Oulema melanopus). Z důvodu vyšších teplot došlo k urychlení jejich vývoje a larvy způsobující škody žírem na listech se líhly již v 1. polovině května. V polovině května byla vydána signalizace k ošetření nejen ozimých obilovin, ale hlavně jarních ječmenů a ovsů. Ošetření velké části ploch se muselo opakovat, ať již z důvodu dalšího líhnutí larev nebo z důvodu již rozšířené rezistence vůči těmto škůdcům. Hospodářské škody způsobené na jaře 2018 škůdci tak mohly být (zejména v suchých lokalitách) vyšší než škody způsobené chorobami.

Výhled ozimých obilnin pro rok 2019

Září a první polovina října (do doby psaní tohoto článku) byly velmi suché a teplé. Pouze koncem září došlo ke krátkodobému snížení teplot a ke srážkám, které byly na území Čech velmi rozdílné. Tyto srážky umožnily poměrně dobré vzejití porostů zasetých do konce září, tj. ozimých ječmenů a časnějších pšenic. Ostatní později seté obilniny vzcházely velmi pomalu a nevyrovnaně. Začátkem října byly napadeny silnějšími nálety přenašečů viróz, hlavně křísy. Na většině zemědělských podniků probíhalo ošetření proti těmto škůdcům, ale jejich pokrytí nebylo stoprocentní. Lze proto očekávat výskyt viróz u časněji setých ozimů.

 Výše uvedená fakta o výskytech chorob a škůdců v roce 2017/2018 jsou čerpána z pravidelně jedenkrát týdně sledovaných stanovišť na cca 160 místech České republiky, z toho na 85 místech v Čechách (viz přiložená mapka) v rámci projektu MSDfyto proti chorobám a škůdcům.

 

 

                                                                                                      

 

Aktuality

18. 02. 2020

Polní dny 2020

Zveme Vás na tradiční polní dny:   11.6.2020 - Polní den Poříčí nad Sázavou - zahájení v 9:00 v restauraci na Pyšelce   Co... »Více zde

Důlužité informace